fbpx

Ail-lenwi Cymru

Cenedl Ail-lenwi

Ymunwch â’r #RefillRevolution!

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i wneud Cymru’r ‘Genedl Ail-lenwi’ gyntaf. Nawr yn ei hail flwyddyn gyda chefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru a’r cwmnïau dŵr Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru, bydd Refill yn cynyddu argaeledd dŵr yfed o ansawdd uchel mewn modd cynaliadwy. Fuodd hi erioed yn haws i chi gyfnewid potel blastig untro am flas o fynyddoedd tonnog Cymru.

Welsh gov logo

GWNEWCH ADDEWID AIL-LENWI

Fe wyddom fod pethau’n anodd allan yna ar hyn o bryd, ac rydym mor ddiolchgar am gefnogaeth busnesau lleol sydd wedi cofrestru ar gyfer yr Ap ‘Refill’. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r Chwyldro Ail-lenwi ond ar gau am y tro neu’n ei chael yn anodd ar hyn o bryd, rydym yn dal yn awyddus i chi gymryd rhan. Gallwch nawr wneud addewid i sicrhau, pan fydd pethau wedi setlo mwy a’r byd yn dechrau agor eto, y gallwch ymuno â’r Chwyldro Ail-lenwi unwaith y byddwch yn barod.

Eisiau sefydlu Cynllun Ail-lenwi yn eich ardal leol? Cliciwch yma i gael gwybod sut!

Rhowch eich tap ar y map! Cofrestrwch eich busnes i fod yn Orsaf Ail-lenwi yma.

Lawrlwythwch yr ap Refill a bod yn rhan o’r #RefillRevolution!

Meet the Refill Schemes in Wales

Refill Prestatyn

Refill Prestatyn

Prestatyn is situated between the Irish Sea coast and Clwydian range of hills. It marks the start of Wales’ nationally recognised trail, Offa’s Dyke.

Refill Knighton

Refill Knighton

Knighton is a small market town and community in central Powys, Wales, on the Teme and the Wales-England border. A small part of the town including Knighton railway station is in Shropshire, England. This Anglo-Saxon settlement later became a Norman fortified town.

Refill Tywyn

Refill Tywyn

Tywyn is a bustling seaside town in Gwynedd, they have a very close knit active community who work together to improve the local environment and to make the town a more pleasant place to visit.

Atal llygredd o blastig

Mae’r cyfnod hwn yn bell o fod yn arferol, ac er bod nifer o’r Gorsafoedd Ail-lenwi ar gau ar hyn o bryd, mae’r tîm Ail-lenwi yn dal yma ac yn gwneud beth fyddwn yn ei wneud orau (er mewn ffordd ychydig yn wahanol!) – atal llygredd o blastig yn llygad y ffynnon, darparu datrysiadau ymarferol a lledaenu positifiaeth a chariad y mae mawr ei angen. Dyma ambell ffordd i gymryd rhan tra byddwn dan gyfyngiadau symud.lockdown.

Hyfforddiant Toiled i oedolion – ydych chi’n tynnu’r dŵr ar #unflushables?

Cymrwch ran yn ein hymgyrch #RefillAtHome ar gyfryngau cymdeithasol trwy rannu lluniau o sut ydych chi’n defnyddio eich taclau ailddefnydd adref.

Canfyddwch sut i fod yn Ymgyrchydd Cadair Freichiau ac achub y blaned o’ch soffa!

Yn olaf, gwnewch baned a darllen y Moroedd Gobaith newydd – ein crynodeb misol o’r holl bethau da sy’n digwydd yn y byd.

Dolenni defnyddiol

Gwiriwch wefannau cwmnïau Dŵr Cymru am gyngor ac arweiniad manwl ar Goronafeirws:

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Chroeso Cymru i gefnogi eu neges gyfredol o Hwyl fawr. Am y tro.’ Bydd ein mynyddoedd ac arfordiroedd yn dal yma. Arhoswch adref am y tro a dychwelyd at Groeso Cymru maes o law.

Rydym yn falch iawn i fod wedi cyrraedd ein targedau i Ail-lenwi Llwybr Arfordir Cymru!

Bellach mae gan bob cymuned fawr Gynllun Ail-lenwi gweithredol ac fe geir Gorsafoedd Ail-lenwi ym mhob cymuned ar hyd Llwybr Arfordir Cymru! Hwre!

Rydyn ni hyd yn oed wedi ein cynnwys yn y Pecyn Cymorth Llwybr Arfordir Cymru i Fusnesau, ased marchnata am ddim i fusnesau sydd wedi eu lleoli ar hyd Llwybr Arfordir Cymru! Gallwch ein gweld ar dudalen 40.

Dywed Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd (Llywodraeth Cymru): 

“Bydd rhagor o Orsafoedd Ail-lenwi ar hyd ein harfordir ac yn ein cymunedau yn helpu lleihau’r nifer o boteli plastig a geir yn y môr, a all gael effaith ddinistriol ar ein hamgylchedd morol. Mae hyn yn gam arall tuag at fy uchelgais o weld Cymru yn dod yn ‘Genedl Ail-lenwi’ gyntaf y byd.”

Dyma ein taith hyd yma! 

2018

Haf
 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei huchelgais i Gymru fod y ‘Genedl Ail-lenwi Gyntaf’.
 • Cyhoeddi Llanilltud Fawr fel Tref Ail-lenwi gyntaf Cymru.
Hydref
 • Hannah Osman yn cychwyn ei swydd fel Cydlynydd Ail-lenwi Cymru a lansio Ail-lenwi Cymru yn swyddogol gan Hannah Blythyn (Gweinidog yr Amgylchedd ar y pryd).
 • Nifer o Orsafoedd Ail-lenwi yng Nghymru ar yr Ap Refill yn cyrraedd 700
 • Daw Ail-lenwi Cymru yn aelod o’r Bartneriaeth Moroedd Glân Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau ar draws pob sector i daclo sbwriel morol, datblygu datrysiadau cynaliadwy a chefnogi cyflawniad y Cynllun Gweithredu i Gymru ar Sbwriel Môr.
 • Hafren Dyfrdwy yn cynnal Diwrnod Gweithredu Ail-lenwi yn Wrecsam yn cofrestru busnesau fel Gorsafoedd Ail-lenwi.
 • Cyhoeddi Prifysgol Abertawe fel Prifysgol Ail-lenwi gyntaf Cymru trwy gofrestru eu holl orsafoedd ail-lenwi ar y ddau gampws.
Gaeaf
 • Ail-lenwi Cymru yn ymuno â Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol, fforwm ar gyfer trafodaeth a dadl, ac i ddarparu cefnogaeth a chyngor i Lywodraeth Cymru ar bolisi morol ac arfordirol strategol.
 • Mae yna bellach 11 Cynllun Ail-lenwi yn cael eu rhedeg mewn cymunedau gan Hyrwyddwyr Lleol.
 • Ail-lenwi Cymru yn helpu lansio ymgyrch Ailgylchu Cwpanau Coffi Prifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd/Cadw Cymru’n Daclus.

2019

Gwanwyn
 • Ail-lenwi Cymru yn cyrraedd dros 1000 o Orsafoedd Ail-lenwi ar yr Ap Refill.
 • Hannah Osman a Dŵr Cymru yn cyflwyno gwasanaeth a gweithdy ar y cyd ar gyfer plant ysgol yn Rhondda Cynon Taf.
 • Ail-lenwi Cymru wedi ei gynnwys yn y Pecyn Cymorth Llwybr Arfordir Cymru, adnodd am ddim, ar-lein sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau arfordirol i farchnata eu busnes.
 • Dŵr Cymru yn gosod gorsafoedd ail-lenwi yng Ngŵyl y Gelli.
Haf
 • Ail-lenwi Cymru yn dathlu Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol ar 19eg
 • Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn lansio tair ffynnon ddŵr newydd yn swyddogol ym Maes Awyr Caerdydd.
 • Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Ail-lenwi Mermaid Quay ym Mae Caerdydd gyda phlant ysgol lleol.
 • Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn yn lansio ffynhonnau dŵr newydd ym Mharc Belle Vue yng Nghasnewydd.
 • Dŵr Cymru yn gosod gorsafoedd ail-lenwi dŵr parhaol o amgylch maes Sioe Frenhinol Cymru ac yn eu hychwanegu i’r Ap Refill.
 • Cyngor Bro Morgannwg yn gosod 14 Gorsaf Ail-lenwi Poteli Dŵr newydd mewn parciau a mannau cyhoeddus.
 • Cymdeithas Amaethyddol Sir Benfro yn gosod gorsafoedd ail-lenwi dŵr am y tro cyntaf yn Sioe’r Sir a’u hychwanegu i’r Ap Refill.
 • Gosod Gorsaf Ail-lenwi poteli dŵr newydd ar dir Castell Conwy, Abaty Tyndyrn a Llys yr Esgob Tyddewi gan CADW.
 • Mae yna bellach 50 Cynllun Ail-lenwi gweithredol mewn cymunedau ar draws Cymru yn cael eu rhedeg gan Hyrwyddwyr Lleol.
Hydref
 • Llywodraeth Cymru yn cytuno ar gyllid ar gyfer ail flwyddyn.
 • Gosod Gorsaf Ail-lenwi poteli dŵr newydd ar dir Castell Caerffili, Castell Rhaglan a Chastell Harlech gan CADW.
 • Mae yna nawr dros 1600 o Orsafoedd Ail-lenwi yng Nghymru ar yr Ap Refill.
 • Mae gan bob cymuned fawr ar hyd Llwybr Arfordir Cymru orsaf ail-lenwi.
 • Hanner Marathon Caerdydd yn gosod gorsafoedd ail-lenwi dŵr yn y Pentref Rhedwyr am y tro cyntaf.
 • Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru bellach Orsaf Ail-lenwi.
Gaeaf
 • Mae yna 57 Cynllun Ail-lenwi gweithredol mewn cymunedau ar draws Cymru.
 • Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn yn gosod tair gorsaf ail-lenwi dŵr ar hyd llwybr yr arfordir.
 • Sianeli Twitter a Facebook Ail-lenwi Cymru yn cyrraedd y nod o 1000 o ddilynwyr!

2020

Gwanwyn
 • Mae yna nawr dros 60 cynllun Ail-lenwi yng Nghymru.
 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau i wahardd plastig defnydd untro o’r flwyddyn nesaf.
 • Ail-lenwi Cymru yn cyrraedd dros 1800 o Orsafoedd Ail-lenwi ar yr Ap Refill.
 • Ail-lenwi Cymru yn canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth i Croeso Cymru, y cwmnïau dŵr Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru a busnesau lleol yn ystod y pandemig COVID-19.

Cysylltwch

I gael gwybod mwy am yr ymgyrch Ail-lenwi yng Nghymru, cysylltwch â Hannah ein Cydlynydd Cenedlaethol.